افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي
1,371
د مرکې نېټه د پېښې ڼېټه د بېړني حالت ډول ولایت ولسولي
نوومبر
30
2016
اپرېل
25
2014
سیلاو Jawzjan Province خواجه دو کوه
نوومبر
30
2016
اپرېل
25
2014
سیلاو Jawzjan Province خواجه دو کوه
نوومبر
30
2016
اپرېل
25
2014
سیلاو Jawzjan Province خواجه دو کوه
نوومبر
27
2016
اپرېل
22
2014
سیلاو Samangan Province Aybak
نوومبر
23
2016
اکتوبر
26
2015
رېږدله (زلزله) Badakhshan Province درایم
نوومبر
23
2016
اکتوبر
26
2015
رېږدله (زلزله) Badakhshan Province درایم
نوومبر
23
2016
اکتوبر
26
2015
رېږدله (زلزله) Badakhshan Province درایم
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
18
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
18
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
18
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
18
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
09
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
22
2016
مې
18
2014
سیلاو Balkh Khulmi
نوومبر
21
2016
مې
08
2014
نور Balkh Mazar-e Sharif
نوومبر
21
2016
مې
08
2014
نور Balkh Mazar-e Sharif
نوومبر
21
2016
مې
08
2014
نور Balkh Mazar-e Sharif
نوومبر
21
2016
مې
08
2014
نور Balkh Mazar-e Sharif
نوومبر
21
2016
مې
08
2014
نور Balkh Mazar-e Sharif
نوومبر
20
2016
اپرېل
27
2014
سیلاو Bamyan Province Kahmard
نوومبر
20
2016
اپرېل
27
2014
سیلاو Bamyan Province Kahmard
نوومبر
20
2016
مارچ
03
2015
زمکه ښویېدنه Bamyan Province Kahmard
نوومبر
20
2016
اپرېل
27
2014
سیلاو Bamyan Province Kahmard
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Bamyan
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Sayghan
نوومبر
19
2016
مې
13
2015
زمکه ښویېدنه Bamyan Province Bamyan
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Sayghan
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Sayghan
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Sayghan
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Sayghan
نوومبر
19
2016
مې
13
2015
زمکه ښویېدنه Bamyan Province Bamyan
نوومبر
19
2016
مې
02
2014
سیلاو Bamyan Province Sayghan