افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
11
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي