افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار د دندې نه شتون روغتیا
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
12
2017
ننگرهار نور د څښلو اوبه
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
12
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي