افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
15
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
15
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
14
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
14
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
14
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
جون
14
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
جون
13
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار د دندې نه شتون روغتیا
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي