افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
مې
25
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
25
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مې
25
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
مې
25
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
25
2016
هرات د دندې نه شتون پناځای
مې
25
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مې
25
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
مې
25
2016
کندز ناامني ساتنه (ملاتړ)
مې
25
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مې
25
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
25
2016
کندز روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
مې
25
2016
کندز د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
25
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
مې
25
2016
کندز ناامني د کار موقع
مې
25
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مې
25
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مې
25
2016
کندز د دندې نه شتون پناځای
مې
25
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی زده کړې ته لاسرسی
مې
24
2016
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل پناځای