افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون روغتیا
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جون
01
2016
هرات روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل د کار موقع
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
30
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2016
هرات
مې
30
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
30
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2016
هرات د څښلو اوبه
مې
29
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
مې
29
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
مې
29
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
مې
29
2016
هرات ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
29
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
مې
29
2016
هرات ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
مې
26
2016
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
مې
26
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
مې
26
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مې
26
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
26
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
26
2016
هرات روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
مې
26
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
26
2016
کندز ناامني ساتنه (ملاتړ)
مې
26
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
مې
26
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مې
25
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای