افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
06
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
06
2016
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
جون
05
2016
هرات روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
جون
05
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات ښوونې ته لاسرسی نه لرل زده کړې ته لاسرسی
جون
05
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات ښوونې ته لاسرسی نه لرل د کار موقع
جون
05
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی روغتیا
جون
02
2016
هرات ښوونې ته لاسرسی نه لرل د کار موقع
جون
02
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
02
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
02
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
جون
02
2016
هرات ناامني خوراکي توکي
جون
02
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
02
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جون
02
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
02
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جون
02
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
جون
01
2016
هرات زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون روغتیا
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل د کار موقع
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2016
هرات د دندې نه شتون د کار موقع