افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
کندز د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
08
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
08
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی د څښلو اوبه
جون
08
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
08
2016
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل د څښلو اوبه
جون
08
2016
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
جون
08
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
08
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
08
2016
کندز د دندې نه شتون پناځای
جون
08
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
08
2016
کندز ناامني خوراکي توکي
جون
08
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
08
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
08
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
08
2016
کندز زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
08
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
08
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
08
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
08
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
08
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
08
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
07
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
07
2016
کابل ناامني پناځای
جون
07
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
07
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
07
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی ساتنه (ملاتړ)
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
06
2016
ننگرهار پناځای
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
06
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
06
2016
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
جون
06
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای