افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
12
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
12
2016
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
12
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
12
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
12
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
12
2016
ننگرهار ناامني د کار موقع
جون
12
2016
کندز زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
کندز د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
09
2016
کندز ناامني ساتنه (ملاتړ)
جون
09
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
09
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل پناځای
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
کندز د دندې نه شتون روغتیا
جون
09
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
09
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
09
2016
کنړ روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
جون
09
2016
ننگرهار د اورښت نه ورېدل پناځای