افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
14
2016
کندز ناامني د څښلو اوبه
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
کابل د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
13
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
کابل ناامني پناځای
جون
13
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
13
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
کابل ناامني پناځای
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
13
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
13
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
13
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جون
13
2016
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
جون
13
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
13
2016
کابل ناامني ناخوارکي توکي
جون
13
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
13
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
13
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
13
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
13
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
13
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
12
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع