افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
20
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
20
2016
کابل د اورښت نه ورېدل پناځای
جون
20
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
20
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
20
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
20
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
19
2016
کابل د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
19
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2016
کابل د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
19
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جون
19
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
16
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
16
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
16
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
15
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
15
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
15
2016
کندز روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
جون
15
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
15
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
کابل ناامني پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کندز ناامني د څښلو اوبه
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع