افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
20
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
20
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
20
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
20
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
20
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
20
2016
کابل د اورښت نه ورېدل پناځای
جون
19
2016
کابل د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
19
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2016
کابل د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
19
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جون
19
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
16
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
16
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
16
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
15
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
15
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
15
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
15
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جون
15
2016
کندز روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل روغتیا
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
14
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
14
2016
ننگرهار ناامني د کار موقع
جون
14
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
14
2016
کابل ناامني پناځای
جون
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
14
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
14
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای