افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جولای
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
12
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
11
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
09
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
09
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
06
2016
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل
جولای
06
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
23
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
22
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
22
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
22
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
22
2016
کابل د دندې نه شتون پناځای
جون
22
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
22
2016
کندز زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
21
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
21
2016
کندز ناامني د کار موقع
جون
21
2016
کندز ناامني خوراکي توکي
جون
21
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
جون
21
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
21
2016
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
21
2016
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
21
2016
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
جون
21
2016
کابل ناامني خوراکي توکي