افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
27
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
26
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
25
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
24
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
23
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
22
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
21
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
20
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جون
20
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
20
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
20
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
20
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
20
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
19
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
19
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
18
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
18
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
18
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
18
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
18
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جون
17
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
16
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي