افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جولای
20
2016
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
20
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
20
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
جولای
19
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
19
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
19
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
19
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جولای
19
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
19
2016
ننگرهار ناامني پناځای
جولای
19
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
19
2016
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
جولای
19
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
19
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جولای
18
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
18
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
18
2016
ننگرهار ناامني ناخوارکي توکي
جولای
18
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
18
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
17
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
17
2016
ننگرهار د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جولای
17
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
17
2016
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
17
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
17
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
16
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
16
2016
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
16
2016
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
جولای
16
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
16
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
15
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
15
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
14
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
13
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
13
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
13
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
13
2016
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
13
2016
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
جولای
12
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
12
2016
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جولای
12
2016
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي