افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جولای
04
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
04
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
02
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جولای
01
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
30
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
29
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
28
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي