افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون نور
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی د څښلو اوبه
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي