افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار نور نور
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
09
2017
ننگرهار د دندې نه شتون نور
جولای
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
جولای
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جولای
05
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي