افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
اګست
06
2017
ننگرهار د دندې نه شتون نور
اګست
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
03
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
03
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
اګست
02
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار نور پناځای
اګست
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
اګست
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
02
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
اګست
01
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جولای
13
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی
جولای
13
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی روغتیا
جولای
13
2017
کابل پناځای
جولای
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
11
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جولای
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جولای
11
2017
کابل روغتیا
جولای
11
2017
کابل خوراک ته بریدلی لاسرسی روغتیا
جولای
11
2017
ننگرهار ښوونې ته لاسرسی نه لرل ناخوارکي توکي