افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
مې
31
2017
لغمان د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
مې
31
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
31
2017
لغمان د دندې نه شتون پناځای
مې
31
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
31
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
31
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
31
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
31
2017
لغمان د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
31
2017
هرات د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
31
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
31
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
لغمان خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
مې
30
2017
لغمان د دندې نه شتون پناځای
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
مې
30
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مې
30
2017
لغمان د دندې نه شتون د کار موقع
مې
30
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
مې
30
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
مې
30
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
مې
30
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
مې
30
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2017
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
30
2017
لغمان د دندې نه شتون د کار موقع
مې
30
2017
لغمان د دندې نه شتون د کار موقع
مې
30
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
29
2017
لغمان د دندې نه شتون پناځای
مې
29
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای