افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
05
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی زده کړې ته لاسرسی
جون
05
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
جون
05
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
05
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
05
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
04
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
ننگرهار د دندې نه شتون نور
جون
01
2017
لغمان د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
01
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
01
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
31
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مې
31
2017
لغمان د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
مې
31
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
31
2017
لغمان د دندې نه شتون پناځای
مې
31
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای