افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ ښوونې ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
جون
07
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د څښلو اوبه
جون
07
2017
لغمان د دندې نه شتون د څښلو اوبه
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
07
2017
کنړ خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
جون
07
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
07
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
لغمان زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
جون
06
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار د دندې نه شتون زده کړې ته لاسرسی
جون
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
جون
06
2017
کنړ د دندې نه شتون د کار موقع
جون
06
2017
کنړ زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
جون
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي