افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
08
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
06
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
اګست
06
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
اګست
06
2017
ننگرهار د دندې نه شتون نور
اګست
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
اګست
06
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
اګست
06
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي