افغانستان

د ټولنې انگچار

1,371

ځواب ورکونکي

جندر

Male:
1352
Female:
14
Other / Not Specified:
5
د بېړني حالت ډول Total
سیلاو 678
رېږدله (زلزله) 323
نور 256
زمکه ښویېدنه 92
د سیند غاړې نړېدنه 14
یمال 8
وچکالي 2
Category
له ننني بېځایه شویو وګړو پرته 1,259
ننني بېځایه شوي وگړي 112
کورنۍ اړیکې
د کورنۍ مشر 1,159
د کورنۍ غړی 206
ماشوم 6

کورنی جوړښت

Male:
6005
6005
Female:
5344
5344
ولایت
بدخشان 347
تخار 129
هلمند 115
ننگرهار 113
کنړ 89
جوزجان 73
سمنگان 73
لغمان 56
غزني 40
بامیان 38
ولسوالي
لښکرگاه 93
Argo 80
خواجه دو کوه 73
Kishim 69
درایم 59
تالقان 55
Shuhada 42
غزني 40
تیشکن 40
خاص کنړ 37
Before the Incident
کرهنه 503
ورځنی کارګر 314
کارگر 277
مالداري 133
کارمند 82
بېکار 79
د پلورنځي څښتن 66
نور 48
1
After the Incident
کرهنه 497
ورځنی کارګر 315
کارگر 288
مالداري 124
بېکار 87
کارمند 83
د پلورنځي څښتن 61
نور 47
Before the Incident
خپل کور 1,301
کرایي کور 29
کوربه کورنۍ 19
13
د ټولنې له خوا ورکړل شوی کور 4
خیمه/ مجهز پناځای 4
په آزاده هوا کې (بې پناځای) 1
After the Incident
خپل کور 1,198
کرایي کور 52
خیمه/ مجهز پناځای 50
کوربه کورنۍ 44
14
د ټولنې له خوا ورکړل شوی کور 7
په آزاده هوا کې (بې پناځای) 6
د مرستې ډول
د کور اړتیا وړ توکي 882
کمپلې 877
بيړنی پناځای 346
ژمني توکي 285
لمریزې انرژۍ توکي (سولر) 181
نور 158
خیمې 91
Was the assistance delivered on time to the families?
هو 1,189
نه 182
Has the required assistance been delivered to the families?
هو 1,309
نه 62
Were there any difficulties during the distribution process?
نه 1,346
هو 25
Did the assistance reduce the vulnerability in the families?
هو 1,280
نه 91
Which distributed items did you find the most useful?
کمپلې 887
د کور اړتیا وړ توکي 801
نور 308
بيړنی پناځای 301
ژمني توکي 194
لمریزې انرژۍ توکي (سولر) 143
خیمې 91
Which distributed items didn't you used
نور 40
د کور اړتیا وړ توکي 29
کمپلې 24
ژمني توکي 5
لمریزې انرژۍ توکي (سولر) 4
بيړنی پناځای 3
خیمې 2
Are they satisfied with the kit contents?
هو 1,304
نه 67
Did you share some items with other household members?
نه 815
هو 556
How was the quantity and quality of the items inside the kits?
بس 1,270
کافي نه 101
Was the assistance distributed by IOM?
هو 1,237
نه 134