افغانستان

د ټولنې انگچار

2,699

ټول ځواب ورکونکي

جندر

Male:
1,824
Female:
875
لومړنۍ کچه ستونزه مجموع
خوراک ته بریدلی لاسرسی 832
د دندې نه شتون 818
زمکې او کور ته نه لاسرسی 808
ناامني 109
روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل 70
23
ښوونې ته لاسرسی نه لرل 21
نور 14
د اورښت نه ورېدل 4
لومړنۍ اړتیاوې مجموع
خوراکي توکي 1,007
پناځای 996
د کار موقع 329
ناخوارکي توکي 123
د څښلو اوبه 91
روغتیا 75
نور 44
ناڅرګند 18
زده کړې ته لاسرسی 10
ساتنه (ملاتړ) 6
مشغولتیا مجموع
بېکار 1,850
د کار په لټه کې 367
کار لرونکي 275
ناځانګړی/ د کارونې وړ نه دی 101
ناځانګړی/ کارونې وړ نه دی 98
زده کړه/ روزنه 15
د ژوند شرایط مجموع
نېشتمن 1,781
ډېر نېشتمن 684
ښه 155
75
ډیر ښه 4
د عاید سرچینه مجموع
عارضي کارگر 1,680
نور 888
د کورنۍ له غړو مرسته ترلاسه کول 156
په کرونده کې کارګر 76
63
کرهنه 50
لاسرغاوه (لاسي صنعت) 19
سوداگري 15
شپني چارې 7
د استوګنځي ډول
کرایي 1,407
له خپلوانو سره 809
خپل ملکیت 239
لنډمهاله پناځای 104
نور 95
لېږند پناځای 29
ناځانګړی 16
اړوند ولایت مجموع
ننگرهار 1,691
کابل 510
کندز 221
هرات 140
کنړ 94
لغمان 33
6
جوزجان 2
پروان 1
بغلان 1
د تګ وروستی ولایت مجموع
Nangarhar Province 1,377
833
Kabul Province 199
Kunduz Province 130
Hirat Province 102
Kunar Province 17
Laghman Province 10
Takhar Province 6
Ghazni Province 6
Helmand Province 4
Final Destination District Total
853
Behsud 337
Jalalabad 306
Surkhrod 159
Kabul 153
Rodat 96
Kama 81
Batikot 76
Khogyani 62
Kunduz 52
Total Final Destination Village
832
87 Daman
74 Khalis Family
47 Jalalabad
47 Boland Ghar
40 Samar Khail
39 Hesar Shahi
32 Shaikh Mesri
29 Joy Haft
28 Angor Bagh