افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

1,414
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
مارچ
15
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
12
2017
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
مارچ
12
2017
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مارچ
12
2017
کندز د دندې نه شتون خوراکي توکي
مارچ
12
2017
کندز ناامني د کار موقع
مارچ
12
2017
کندز د دندې نه شتون د کار موقع
مارچ
12
2017
کندز ناامني د کار موقع
مارچ
12
2017
کندز ناامني د کار موقع
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار ناامني خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار ناامني نور
مارچ
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل پناځای
مارچ
09
2017
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
کندز ناامني خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
کندز خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
مارچ
09
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
09
2017
کندز ناامني زده کړې ته لاسرسی
مارچ
09
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
09
2017
کندز زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
08
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مارچ
07
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی روغتیا
مارچ
07
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی روغتیا
مارچ
07
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی روغتیا
مارچ
07
2017
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل ناخوارکي توکي
مارچ
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
مارچ
07
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
07
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي