افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع