افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

2,699
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
13
2017
هرات د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
10
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
10
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
کابل د دندې نه شتون د څښلو اوبه
اګست
09
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي
اګست
09
2017
هرات د دندې نه شتون ناخوارکي توکي