افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

1,530
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
اپرېل
04
2017
ننگرهار
اپرېل
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
اپرېل
04
2017
ننگرهار
اپرېل
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اپرېل
04
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
اپرېل
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اپرېل
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اپرېل
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
اپرېل
04
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
اپرېل
04
2017
ننگرهار
اپرېل
04
2017
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
اپرېل
04
2017
ننگرهار د کار موقع
اپرېل
04
2017
ننگرهار
اپرېل
04
2017
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل د څښلو اوبه
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
مارچ
29
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
29
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
مارچ
29
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی
مارچ
29
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
مارچ
29
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی پناځای
مارچ
29
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی خوراکي توکي
مارچ
28
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
مارچ
28
2017
ننگرهار پناځای
مارچ
28
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مارچ
28
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
28
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
28
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
28
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مارچ
28
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي