افغانستان

د ټولنې انگچار

ځواب ورکونکي

1,961
د مرکې نېټه جندر اړوند ولایت لومړنۍ کچه ستونزه اړتیاوې
مې
18
2017
جوزجان د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
مې
18
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
18
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
18
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
17
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
مې
17
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
17
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
17
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
17
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی د کار موقع
مې
17
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
17
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
17
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
17
2017
کابل زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
17
2017
کابل د دندې نه شتون پناځای
مې
17
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
مې
17
2017
کابل د دندې نه شتون د کار موقع
مې
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون د کار موقع
مې
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مې
11
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی نور
مې
11
2017
هرات خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
11
2017
ننگرهار روغتیایي چوپړتیاوو ته لاسرسی نه لرل خوراکي توکي
مې
11
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
11
2017
ننگرهار د دندې نه شتون پناځای
مې
11
2017
ننگرهار زمکې او کور ته نه لاسرسی پناځای
مې
10
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
10
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
10
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي
مې
10
2017
ننگرهار د دندې نه شتون خوراکي توکي
مې
10
2017
ننگرهار خوراک ته بریدلی لاسرسی خوراکي توکي