افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان
1,371
تاریخ مصاحبه تاریخ حادثه نوع حالت اضطرار ولایت ولسوالی
نوامبر
30
2016
آوریل
25
2014
سیلاب Jawzjan Province خواجه دو کوه
نوامبر
30
2016
آوریل
25
2014
سیلاب Jawzjan Province خواجه دو کوه
نوامبر
30
2016
آوریل
25
2014
سیلاب Jawzjan Province خواجه دو کوه
نوامبر
27
2016
آوریل
22
2014
سیلاب Samangan Province Aybak
نوامبر
23
2016
اکتبر
26
2015
زلزله Badakhshan Province درایم
نوامبر
23
2016
اکتبر
26
2015
زلزله Badakhshan Province درایم
نوامبر
23
2016
اکتبر
26
2015
زلزله Badakhshan Province درایم
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
18
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
18
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
18
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
18
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
09
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
22
2016
می
18
2014
سیلاب Balkh Khulmi
نوامبر
21
2016
می
08
2014
وغیره Balkh Mazar-e Sharif
نوامبر
21
2016
می
08
2014
وغیره Balkh Mazar-e Sharif
نوامبر
21
2016
می
08
2014
وغیره Balkh Mazar-e Sharif
نوامبر
21
2016
می
08
2014
وغیره Balkh Mazar-e Sharif
نوامبر
21
2016
می
08
2014
وغیره Balkh Mazar-e Sharif
نوامبر
20
2016
آوریل
27
2014
سیلاب Bamyan Province Kahmard
نوامبر
20
2016
آوریل
27
2014
سیلاب Bamyan Province Kahmard
نوامبر
20
2016
Mar
03
2015
لغزش زمین Bamyan Province Kahmard
نوامبر
20
2016
آوریل
27
2014
سیلاب Bamyan Province Kahmard
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Bamyan
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Sayghan
نوامبر
19
2016
می
13
2015
لغزش زمین Bamyan Province Bamyan
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Sayghan
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Sayghan
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Sayghan
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Sayghan
نوامبر
19
2016
می
13
2015
لغزش زمین Bamyan Province Bamyan
نوامبر
19
2016
می
02
2014
سیلاب Bamyan Province Sayghan