افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
ژوئن
15
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
15
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غیرغذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
14
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
14
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین وغیره
ژوئن
13
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا آب آشامیدنی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار صحت
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
13
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی