افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
می
25
2016
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
25
2016
کندز عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
25
2016
کندز دسترسی محدود به غذا صحت
می
25
2016
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
25
2016
هرات عدم موجودیت کار پناه گاه
می
25
2016
کندز عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
25
2016
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
25
2016
کندز نا امنی محافظت (حمایت)
می
25
2016
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
می
25
2016
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
25
2016
کندز دسترسی نداشتن به خدمات صحی صحت
می
25
2016
کندز عدم موجودیت کار مواد غذایی
می
25
2016
کندز دسترسی محدود به غذا پناه گاه
می
25
2016
کندز نا امنی فرصت کاری
می
25
2016
کندز عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
25
2016
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
می
25
2016
کندز عدم موجودیت کار پناه گاه
می
25
2016
کندز دسترسی محدود به غذا درسترسی به آموزش
می
24
2016
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی پناه گاه