افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
ژوئن
27
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
26
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
25
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
24
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
23
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
22
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
21
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
20
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
20
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئن
20
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئن
20
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
20
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
20
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
19
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
18
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
18
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
18
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئن
18
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
18
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین فرصت کاری
ژوئن
17
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
16
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی