افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
04
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا آب آشامیدنی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
02
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئیه
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
01
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
ژوئن
30
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
29
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئن
28
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی