افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار وغیره وغیره
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غیرغذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئیه
05
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی