افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غیرغذایی
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئیه
10
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
10
2017
کابل عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
10
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
10
2017
کابل دسترسی نداشتن به خدمات صحی صحت
ژوئیه
10
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار وغیره وغیره
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
ژوئیه
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
09
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه