افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
اوت
06
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار وغیره
اوت
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
03
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
03
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار وغیره پناه گاه
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
02
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
02
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
01
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
ژوئیه
13
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین
ژوئیه
13
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین صحت
ژوئیه
13
2017
کابل پناه گاه
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا آب آشامیدنی
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
11
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غذایی
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
ژوئیه
11
2017
کابل صحت
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت
ژوئیه
11
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به آموزش مواد غیرغذایی
ژوئیه
11
2017
کابل دسترسی محدود به غذا صحت