افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
اوت
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین وغیره
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غیرغذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
08
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار نا امنی مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
08
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
06
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
06
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین وغیره
اوت
06
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار وغیره
اوت
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
اوت
06
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین وغیره
اوت
06
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی