افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

1,371

پاسخ دهنده گان

جندر

Male:
1352
Female:
14
Other / Not Specified:
5
د بېړني حالت ډول Total
سیلاب 678
زلزله 323
وغیره 256
لغزش زمین 92
فرسایش کنار دریا 14
برف کوچ 8
خشک سالي 2
Category
غیر از بیجاشده گان داخلی 1,259
بیجا شده گان داخلی 112
ارتباط خانوادگی
رئیس خانواده 1,159
عضو فامیل 206
طفل 6

ساختار خانواده

Male:
6005
6005
Female:
5344
5344
ولایت
بدخشان 347
تخار 129
هلمند 115
ننگرهار 113
کنړ 89
جوزجان 73
سمنگان 73
لغمان 56
غزنی 40
بامیان 38
ولسوالی
لشکرگاه 93
Argo 80
خواجه دو کوه 73
Kishim 69
درایم 59
تالقان 55
Shuhada 42
غزنی 40
تیشکن 40
خاص کنر 37
Before the Incident
زراعت 503
کارگر روزانه 314
کارگر 277
مالداری 133
کارمند 82
بی کار 79
دوکاندار 66
وغیره 48
1
After the Incident
زراعت 497
کارگر روزانه 315
کارگر 288
مالداری 124
بی کار 87
کارمند 83
دوکاندار 61
وغیره 47
Before the Incident
خانۀ شخصی 1,301
خانۀ کرایی 29
خانوادۀ میزبان 19
13
خانۀ تهیه شده توسط اجتماع 4
خیمه/ پناه گاه مجهز 4
در فضای باز 1
After the Incident
خانۀ شخصی 1,198
خانۀ کرایی 52
خیمه/ پناه گاه مجهز 50
خانوادۀ میزبان 44
14
خانۀ تهیه شده توسط اجتماع 7
در فضای باز 6
نوع کمک
لوازم خانه 882
بستۀ کمپل 877
پناه گاه اضطراری 346
بستۀ زمستانی 285
ابزار انرژی خورشیدی (سولر) 181
وغیره 158
خیمه 91
Was the assistance delivered on time to the families?
بلی 1,189
نخیر 182
Has the required assistance been delivered to the families?
بلی 1,309
نخیر 62
Were there any difficulties during the distribution process?
نخیر 1,346
بلی 25
Did the assistance reduce the vulnerability in the families?
بلی 1,280
نخیر 91
Which distributed items did you find the most useful?
بستۀ کمپل 887
لوازم خانه 801
وغیره 308
پناه گاه اضطراری 301
بستۀ زمستانی 194
ابزار انرژی خورشیدی (سولر) 143
خیمه 91
Which distributed items didn't you used
وغیره 40
لوازم خانه 29
بستۀ کمپل 24
بستۀ زمستانی 5
ابزار انرژی خورشیدی (سولر) 4
پناه گاه اضطراری 3
خیمه 2
Are they satisfied with the kit contents?
بلی 1,304
نخیر 67
Did you share some items with other household members?
نخیر 815
بلی 556
How was the quantity and quality of the items inside the kits?
کافی 1,270
کافی نیست 101
Was the assistance distributed by IOM?
بلی 1,237
نخیر 134