افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

2,699

Total Respondents

جندر

Male:
1,824
Female:
875
نخستین چالش Total
دسترسی محدود به غذا 832
عدم موجودیت کار 818
دسترسی نداشتن به مسکن و زمین 808
نا امنی 109
دسترسی نداشتن به خدمات صحی 70
23
دسترسی نداشتن به آموزش 21
وغیره 14
نباریدن باران 4
نیازمندي های نخست Total
مواد غذایی 1,007
پناه گاه 996
فرصت کاری 329
مواد غیرغذایی 123
آب آشامیدنی 91
صحت 75
وغیره 44
نامعلوم 18
درسترسی به آموزش 10
محافظت (حمایت) 6
اشتغال Total
بی کار 1,850
در تلاش کار 367
دارای کار 275
نامشخص/ قابل اجرا نیست 101
Not Specified / Not Applicable 98
تحصیل/ آموزش 15
شرایط زندگی Total
فقیر 1,781
بسیار فقیر 684
خوب 155
75
بسیار خوب 4
منبع عاید Total
کارگر عارضی 1,680
دیگر 888
حمایت توسط یکی از اعضای خانواده 156
کار در مزرعه 76
63
کشاورز 50
صنعت دستی 19
تجارت 15
فعالیت های شبانی 7
نوع محل اقامت
کرایی 1,407
همراه با خویشاوندان 809
ملکیت شخصی 239
پناه گاه مؤقت 104
وغیره 95
سرپناه انتقالی 29
Not Specified 16
ولایت مربوطه Total
ننگرهار 1,691
کابل 510
کندز 221
هرات 140
کنړ 94
لغمان 33
6
جوزجان 2
پروان 1
بغلان 1
Final Destination Province Total
Nangarhar Province 1,377
833
Kabul Province 199
Kunduz Province 130
Hirat Province 102
Kunar Province 17
Laghman Province 10
Takhar Province 6
Ghazni Province 6
Helmand Province 4
Final Destination District Total
853
Behsud 337
Jalalabad 306
Surkhrod 159
Kabul 153
Rodat 96
Kama 81
Batikot 76
Khogyani 62
Kunduz 52
Total Final Destination Village
832
87 Daman
74 Khalis Family
47 Jalalabad
47 Boland Ghar
40 Samar Khail
39 Hesar Shahi
32 Shaikh Mesri
29 Joy Haft
28 Angor Bagh