افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

1,414
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
Mar
15
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
12
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
Mar
12
2017
کندز عدم موجودیت کار فرصت کاری
Mar
12
2017
کندز عدم موجودیت کار مواد غذایی
Mar
12
2017
کندز نا امنی فرصت کاری
Mar
12
2017
کندز عدم موجودیت کار فرصت کاری
Mar
12
2017
کندز نا امنی فرصت کاری
Mar
12
2017
کندز نا امنی فرصت کاری
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار نا امنی مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار نا امنی وغیره
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی پناه گاه
Mar
09
2017
کندز دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
Mar
09
2017
کندز نا امنی مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
کندز دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
کندز دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
کندز دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
09
2017
کندز نا امنی درسترسی به آموزش
Mar
09
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
09
2017
کندز دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
Mar
08
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین صحت
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین صحت
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین صحت
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی مواد غیرغذایی
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
Mar
07
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی