افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

1,961
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
می
18
2017
جوزجان عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
18
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
18
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
18
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
17
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین فرصت کاری
می
17
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
17
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
17
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
17
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین فرصت کاری
می
17
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
17
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
17
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
17
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
17
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
می
17
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
17
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
11
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
می
11
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
می
11
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین وغیره
می
11
2017
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
11
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی مواد غذایی
می
11
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
11
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
می
11
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
می
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی
می
10
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
می
10
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا مواد غذایی