افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

1,530
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
آوریل
04
2017
ننگرهار
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین فرصت کاری
آوریل
04
2017
ننگرهار
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
آوریل
04
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین فرصت کاری
آوریل
04
2017
ننگرهار
آوریل
04
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار فرصت کاری
آوریل
04
2017
ننگرهار فرصت کاری
آوریل
04
2017
ننگرهار
آوریل
04
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به خدمات صحی آب آشامیدنی
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین
Mar
29
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی محدود به غذا پناه گاه
Mar
29
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین مواد غذایی
Mar
28
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی
Mar
28
2017
ننگرهار پناه گاه
Mar
28
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار پناه گاه
Mar
28
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
28
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
28
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
28
2017
ننگرهار دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
Mar
28
2017
ننگرهار عدم موجودیت کار مواد غذایی