افغانستان

بازتاب بینش اجتماعی

پاسخ دهنده گان

2,699
تاریخ مصاحبه جندر ولایت مربوطه نخستین چالش نیازمندي ها
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
13
2017
هرات دسترسی محدود به غذا فرصت کاری
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
13
2017
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
13
2017
هرات عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
10
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
10
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل دسترسی نداشتن به مسکن و زمین پناه گاه
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار پناه گاه
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار فرصت کاری
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
کابل عدم موجودیت کار آب آشامیدنی
اوت
09
2017
هرات دسترسی محدود به غذا مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی
اوت
09
2017
هرات عدم موجودیت کار مواد غیرغذایی